V LETU 2019 ZAČENJAMO Z NOVO SKUPINO SPECIALIZANTOV BONDING PSIHOTERAPIJE !

Vabimo vas na uvodno predstavitev Bonding psihoterapije in sestanek za zainteresirane specializante, ki bo potekaj 21.10.2019 v Ljubljani (lokacijo sporočimo naknadno vsem interesentom).

Prijave sprejemamo na e-mail: adelina.kraja@gmail.com ali na našem fb profilu: https://www.facebook.com/BondingSlovenija/?ref=bookmarks .

V primeru dodatih vprašanj smo dosegljivi na e-mail ali na facebooku ter instagramu.

ZBPS je po svojem predsedniku polnopravni član European Society for Bonding Psychotherapy (dalje ESBP) in tudi polnopravni član International Society for Bonding Psychotherapy (dalje ISBP). ESBP polnopravna članica European Association for Psychotherapy (dalje EAP); tudi BPT modaliteta je priznana psihoterapevtska modaliteta tudi v okviru EAP.

Končni – formalni – namen specializacije je pridobitev naziva:

 • BPT psihoterapevt (»BPT Fellow«) ali
 • BPT terapevt (»BPT Institute Fellow«),

pri čemer velja, da naziv – ob ZBPS – podeli tudi krovna akreditacijska ustanova ISBP.

Za vstop v specializacijo iz BPT modalitete je pogoj podpisana pogodba med specializantom in ZBPS.

Višina kotizacije za specializacijo je praviloma 2.100,00 EUR / letno (plačljivo v več obrokih) x 4 leta.

Obveznosti ZBPS (vse navedeno je zajeto v kotizacijo):

 • Organiziranje standardnega vključevalnega individualnega intervjuja z vsakim specializantom.
 • Zagotovitev primarnega sponzorja asist. dr. Bogdana Polajnerja, univ. dipl. psih., BPT-TF ter zagotovitev
  dodatnega, sekundarnega sponzorja (praviloma izmed BPT-TF iz tujine).
 • Akreditacija specializantov pri ISBP.
 • Organiziranje in/ali izvajanje specializacije v treh oblikah (glej naprej).
 • Organiziranje specializacije na način, ki je najbolj prilagojen večini specializantov – to pomeni, da se
  izvajanje specializacije podredi obveznostim specializantom v okviru njihovih rednih študijev oz. zaposlitve
  (npr. organiziranje ur osebne izkušnje 1-2x mesečno popoldan v sklopu 5 šolskih ur oz. občasne vikend
  delavnice, predvidoma 4x letno po 16-20 ur / oz. po dogovoru s specializanti ter v upoštevanju
  organiziranja možnosti pridobitve prb. 130 ur osebne izkušnje / letno).
 • Organiziranje vsaj 1 študijske vikend ekskurzije v tujino zaradi udeležbe specializantov na BPT delavnici
  ali/in na teoretičnem izobraževanju v tujini – predvidoma v okviru EU.
 • Organiziranje teoretičnega študija o BPT v obsegu najmanj 60 ur ter organiziranje 4 izpitnih rokov iz teorije
  BPT (izpitni roki bodo terminsko dogovorjeni s specializanti in znani najmanj 3 mesece vnaprej).
 • So-organiziranje (vseh ali zgolj posameznemu specializantu manjkajočih) predavanj ali napotitev na
  ustrezne izpite iz področja propedevtike.
 • Organiziranje možnosti za koterapevtsko delo ter delo pod neposredno supervizijo (v okviru matične
  izobraževalne skupine ali izven nje).
 • Navodila in pomoč za opravljanje zaključne pisne naloge.
 • Soorganiziranje in pomoč pri zaključnem ustnem izpitu pred komisijo ISBP (po potrebi vključno s pomočjo
  pri prevajanju iz slovenščine v angleščino).

KDO LAHKO SPECIALIZIRA IZ BPT?

ZBPS v skladu z ISBP standardi omogoča specializacijo, prilagojeno trem skupinam specializantov (v odvisnosti od predznanj in formalne izobrazbe specializantov):

 1. Specializacija za specializante, ki so že pred pričetkom specializacije iz BPT uspešno opravili kakšno drugo,
  od EAP priznano psihoterapevtsko specializacijo ali specializacijo iz klinične psihologije oz. psihiatrije
  (»track one«); tovrstni specializanti imajo manj obveznosti iz praktičnih vaj in teorije, po načelu nepodvajanja že opravljenih obvez.
  Tovrstni specializanti po uspešno zaključeni specializaciji prejmejo naziv »BPT psihoterapevt« oz. »BPT
  Fellow«.
  Znižanje obveznosti za to skupino specializantov se natančneje opredeli z aneksom k pogodbi.
 2. Specializacija za specializante, ki opravljajo ali pa so že opravili ustrezen fakultetni dodiplomski študij
  (psihologija, biopsihologija, socialno delo, pedagogika, spec. pedagogika, medicina,…) (»track two«).
  Tovrstni specializanti po uspešno zaključeni specializaciji prejmejo naziv »BPT psihoterapevt« oz. »BPT
  Fellow«.
  Glavne skupine obvez za tovrstno skupino specializantov zajemajo (natančneje so obveznosti opredeljene
  v prilogi pogodbe):
  – najmanj 250 ur osebne izkušnje (prvi dve leti specializacije),
  – uspešno zaključen ustrezni dodiplomski študij (kadarkoli med potekom specializacije iz BPT),
  – opravljeni »zunanji« teoretični izpiti iz področja propedevtike (ta del »zunanjega« izobraževanja,
  ki ga lahko specializant opravi kadarkoli med potekom specializacije iz BPT, v sodelovanju s SFU
  ali z drugo sorodno ustanovo izpite organizacijsko zagotovi ZBPS, pri čemer velja, da je plačilo teh
  izpitov že zajeto v kotizaciji za specializacijo iz BPT pri ZBPS); tovrstni izpiti se lahko – na podlagi
  dokazil – delno ali v celoti priznajo, v kolikor jih je posamezni specializant že opravil v okviru
  fakultetnega ali drugega ustreznega študija,
  – teoretično izobraževanje iz specifik BPT (v obsegu najmanj 60 ur) ter opravljen pisni izpit;
  – opravljeno asistentsko oz. koterapevtsko delo pod neposredno supervizijo, v obsegu najmanj 120
  ur,
  – opravljeno praktično delo v učni vlogi primarnega terapevta (pod neposredno supervizijo), v
  obsegu najmanj 90 ur (slednje lahko delno sovpada s koterapevtskim delom),
  – opravljeno praktično delo pod supervizijo na daljavo v skupnem obsegu minimalno 2 let (obdobje
  se lahko prekriva s časom neposredne supervizije),
  – opravljena zaključna pisna naloga ,
  – opravljen zaključni izpit pred ISBP komisijo.
 3. Specializacija (vključno z urami dodiplomskega fakultetnega študija – slednje poteka izven pogodbe o specializaciji),
  v časovnem obsegu zajema – vse skupaj – najmanj 3200 ur v trajanju prb. 7 let (leta se lahko prekrivajo), od česar
  predstavlja ustrezni fakultetni dodiplomski študij prb. 3 leta in specializacija iz BPT prb. 4 leta.
 4. Specializacija za specializante brez ustreznega fakultetnega dodiplomskega študija (brez dodiplomske
  izobrazbe oz. brez ustrezne izobrazbe – npr. študij prava, teologije,…) zajema iste vsebine kot so zajete v
  zgornji točki št. 2. (»track three«).
  Tovrstni specializanti po uspešno zaključeni specializaciji prejmejo naziv »BPT terapevt« oz. »BPT Institute
  Fellow«, kar jim omogoča psihoterapevtsko delo izključno pod supervizijo psihoterapevta.
 5. Tudi za specializante iz skupine 2. in 3. velja načelo ne-podvajanja pri izkazovanju znanj (npr. izpiti oz. enakovredne
  obveznosti, ki jih je specializant že opravil v okviru dodiplomskega študija ali kakšnega drugega formalno
  priznanega izobraževanja s področja psihoterapije – in jih izkazuje s potrdili – se v okviru specializacije iz BPT štejejo
  za priznane).