PONUDBA PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA
– predavanja in delavnice –

DELAVNICE ZA ČUSTVENO INTELIGENTNOST IN OSEBNOSTNO RAST

KAJ JE ČUSTVENA INTELIGENTNOST?

Čustvena inteligentnost (ČI) je tip socialne inteligentnosti, ki vključuje prepoznavanje in obvladovanje lastnih čustev in čustev drugih, hkrati pa zajema sposobnost uporabe pridobljenih informacij za vodenje lastnega mišljenja in delovanja, kar pa nam pomaga pri reševanju problemov. Pogosto se ČI enači z empatijo, saj nekatere lastnosti sovpadajo (čustveno odzivanje glede na druge, prepoznavanje čustev, odnosne sposobnosti, socialna kompetenca), vendar pa čustvena inteligentnost zajema tudi lastnosti, ki nimajo nič skupnega z empatijo kot je samozavest.

Torej, čustvena inteligentnost zajema predvsem prepoznavanje, izražanje čustev in obvladovanje čustev – tako lastnih čustev kot čustev drugih. Čustveno inteligentnost lahko izboljšamo z raznimi vajami, saj ČI ni sposobnost s katero se rodimo, ampak jo skozi življenje razvijamo.

KOMU SO NAMENJENE DELAVNICE?

Delavnice za krepitev ČI so namenjene posameznikom, ki si želijo raziskovati svoj psihološki svet, si želijo boljših odnosov, jih zanima področje psihologije in so radovedni.

Trenutno delavnic ne izvajamo.

PREVENTIVNE DELAVNICE

Preventivno delovanje poteka na podlagi neposrednih dogovorov in na podlagi projektnega dela (glej zavihek »projekti«).

Večinoma gre za preventivno delovanje v obliki izobraževanj in preventivnih delavnic za različne ciljne populacije, z naslednjimi vsebinami:

Izobraževanje pedagoških delavcev

Vsebine posameznih izobraževanj:
1) Pomoč staršem za zdrave družinske odnose (in ravnanje s »problematičnimi« starši)
2) Pomoč staršem za zdrav vzgojni slog, ključni elementi vzgoje ter otroku škodljivi vzgojni slogi
3) Pomoč staršem za izboljševanje komunikacije v družini
4) Ukrepi za izboljševanje komunikacije v kolektivih ped. delavcev
5) Ukrepi za izboljševanje komunikacije med ped. delavci in starši
6) Načela za izvajanje dobrega individualnega pogovora
7) Kako izboljšati roditeljske sestanke in sodelovanje s starši
8) Vodenje kolektiva in krepitev sodelovanja v kolektivu
9) Načela in metode vodenja malih skupin (predavanje in vaje)
10) Osebnostna rast za poklicno delo z ljudmi
11) Kognitivne napake, ki nižajo učinkovitost ped. dela ter preventive
12) Separacija in individualizacija otrok
13) Izvajanje skupin za samopomoč (pomoč starši-staršem)
14) Kaj je zasvojenost in kako jo preprečevati (sumarno predavanje)
15) Programi preprečevanja zlorab drog, alkohola in raznih zasvojenosti – za prve triade
16) Programi preprečevanja zlorab drog, alkohola in raznih zasvojenosti – za druge triade
17) Programi preprečevanja zlorab drog, alkohola in raznih zasvojenosti – za tretje triade
18) Primarna, sekundarna in terciarna preventiva (koncept, primeren za šolstvo)
19) Metoda psihološkega depogojevanja zasvojenosti (predavanje in vaja)
20) Sodelovanje z ustanovami na področju raznih zasvojenosti ter načela dobrega medinstitucionalnega sodelovanja
21)Spodbujanju čustvene inteligentnosti pri otrocih
22)Preventivna delavnica proti stresu – dinamična meditacija (pogoj: telovadnica ali podoben prostor, blazine, športna ali ohlapna oblačila)
23)Spodbujanje odgovornosti otrok in avtoregulacija (kratko, osnovno predavanje)

DELAVNICE ZA MLADOSTNIKE

 • Katera čustva poznamo
 • Obvladovanje čustev
 • Čustva v odnosu
 • Samopodoba, samozavest in asertivnost
 • Zavedanje samega sebe
 • Empatija
 • Postavljanje ciljev
 • Komunikacija
 • Konflikti
 • Stereotipi
 • Medvrstniško nasilje
 • Preprečevanje samomora
 • Vključevanje v družbo
 • Lahko rečem NE!
 • Pozitivna miselna prepričanja
 • Odnosi
 • Potrebe
 • Vse moje misli so v redu
 • Učenje učenja
 • Neiskrenost škoduje drugim
 • Stres in kako ga obvladujemo
 • Zdrav način življenja
 • Objem in pomembnost le tega v življenju
 • Bonding psihoterapija in njeni elementi

IZOBRAŽEVANJE STARŠEV

1) Kako lahko starši z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka (družinski odnosni slogi) – krajše uvodno predavanje
2) Kako lahko starši z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka (družinski odnosni slogi) – daljše nadaljevalno predavanje
3) Pet ključnih elementov vzgoje (in otroku škodljivi vzgojni slogi)
4) Komunikacija in dialog
5) Procesa separacije in individualizacije ter njun pomen za razvoj otroka
6) Čustvena inteligentnost in ukrepi staršev ob čustvenih težavah otrok
7) Vloga staršev pri preprečevanju zlorab drog
8) Vloga staršev pri preprečevanju raznih zasvojenosti (z internetom, TV, raznimi dejavnostmi, odnosi,…)
9) Kako lahko starši bolje sodelujemo z vrtcem ali šolo (komunikacija, značilni problemi, ukrepanje, roditeljski sestanki,…)
10) Skupine za samopomoč staršev (zlasti glede vzgojne problematike otrok)
11) Spodbujanje odgovornosti otrok in avtoregulacija (kratko, osnovno predavanje)

Izobraževanja in preventivne delavnice za gospodarski sektor

 • Preprečevanje in obvladovanje stresa (predavanje in/ali delavnica)
 • Komunikacija, management in timsko delo (osnovno predavanje, možno z vajami)
 • Krepitev zadovoljstva delavcev in zniževanje fluktuacije, absentizma ter prezentizma zaposlenih (predavanje in delavnica)

Izobraževanje in svetovanje svetovalnim službam (in vodstvom ped. ustanov) – Svetovalna pomoč ob različnih težavah pri delu vodstvenih in/ali svetovalnih delavcev

 • težave pri vodenju kolektiva,
 • težave pri svetovalnem delu,
 • težave pri delu s starši in/ali otroki,…