IZOBRAŽEVANJA

Educational workshops

Izobraževanje (predavanje in vaje) o razreševanju notranjega konflikta

Education (lecture and exercises) on resolving internal conflict

(English text at the bottom of the page)

Predavatelja: Skip Ellis in Laurette Harvey, ZDA

9. in 10.9.2024

oba dneva: od 9.00 do 17.00 ure
(z vmesnimi krajšimi in enim daljšim odmorom)

Lokacija: Grand hotel Portorož

LAURETTE HARVEY, klinična socialna delavka, pedagoška sodelavka, predsednica Ameriškega združenja za bonding psihoterapijo. Že 45 let dela s terapevtskimi skupinami, delavnicami in treningi, pari, otroki, mladostniki in družinami. Izobraževala se je iz geštalt terapije, psihoterapije odnosov s seboj, sistemske teorije, strateške in strukturne družinske terapije, EMDR, polivagalne teorije, joge in meditacije.

SKIP ELLIS, klinični socialni delavec, pedagoški sodelavec, nekdanji predsednik ameriških in mednarodnih društev za bodning psihoterapijo, soavtor knjige: “Bonding psihoterapija: teoretične osnove in metode”. Skip je sovoditelj terapevtskih skupin in delavnic za posameznike in pare od leta 1983 in še vedno vodi tri skupine na teden. Ima usposabljanje in izkušnje na področju terapije za pare, nevrolingvističnega programiranja, Ericksonove hipnoze, komunikacijskih/pogajalskih veščin, transakcijske analize, psihoterapije odnosov s samim seboj, čustveno usmerjene terapije, polivagalne teorije, EMDR in geštalt terapije.

Vsebine in namen izobraževanja:

Strokovni delavci v »pomagajočih poklicih« se pogosto srečujemo s klienti, ki trpijo zaradi notranje
razdvojenosti, npr: Ali naj se razvežem ali ne? Ali naj se grem zdravit ali ne? Ali naj prekinem s
psihoaktivnimi substancami ali ne? Ali naj pričnem sodelovati s strokovnimi delavci ali ne? Ali naj popravim ocene in vedenje ali ne? Ali naj zamenjam službo ali ne? Ipd.

V pomoč strokovnim delavcem za uspešnejšo pomoč osebam v stanju notranje razdvojenosti bo
izobraževanje zajelo: teoretična znanja (opredelitev notranje razdvojenosti oz. intra-psihičnih
konfliktov; koncept jaza in odcepljenih delov;…), demonstracijo primerov dobre prakse; vaje:
uporabo »metode štirih stolov«; metod za krepitev pozitivnega odnosa do sebe in občutka ljubljenosti; idr.

Komu je izobraževanje namenjeno:

Strokovnim delavcem iz: terapevtskih programov, svetovalnih služb vrtcev in šol, centrov za socialno
delo, kriznih centrov, varnih hiš, terapevtskih skupnosti, zdravstvenih ustanov ter programov s področja duševnega zdravja, verskih in nevladnih ustanov, idr.

Jezik: Predavanje bo v angleškem jeziku, vaje bodo v slovenščini in deloma v angleščini.

Za udeležbo zadostuje pasivno znanje angleškega jezika.

Potrdila:

Udeleženci bodo prejeli potrdila o udeležbi (vključno z navedbo opravljenih 16 ph izobraževanja)

Kotizacija, način plačila in prijava udeležbe:
Kotizacija po osebi znaša 280€ bruto.

Kotizacija zajema udeležbo, gradiva ter manjše pogostitve ob krajših odmorih.
Udeleženci oz. njihove zaposlitvene ustanove si rezervirate udeležbo z izdajo naročilnice.
Na naročilnici navedete: izdajatelja naročilnice, naslov in datum izobraževanja, imena in priimke udeležencev iz vaše ustanove, skupni znesek kotizacij.

Naročilnica naj se glasi na pravno osebo – organizatorico izobraževanja:
Društvo za osebnostno rast in preventivo – bonding (DORP)

Zaloška c. 232/E
1000 Ljubljana

dš: 33819963 (zavezanci za DDV: ne); mš: 4057422000; ttr: SI56 2900 0005 1108 187
Naročilnico posredujte v scan obliki na e-naslov: bogdan.polajner@zbps.si

Po realiziranem izobraževanju bo udeležencem oz. ustanovam – plačnicam kotizacije izdan e-račun (ali navaden račun), z valuto 30 dni.

Število prostih mest:

Maksimalno število udeležencev je 50, zasedenost določa vrstni red prejetih naročilnic.

Informacija o sprejemu v izobraževanje (oz. o zaključku zbiranja prijav) bo objavljen na TEJ spletni strani in sproti, preko povratne e-pošte na posredovane naročilnice.

Dodatne informacije:
mateja.erce@bonding.si
bogdan.polajner@zbps.si

Prijava na izobraževanje (9., 10.9.2024)

Lecturers: Skip Ellis and Laurette Harvey, USA

9 and 10 September 2024

both days: from 9:00 a.m. to 5:00 p.m
(with a short and one long break)

Location: Grand Hotel Portorož (part of Life Class Hotels)

LAURETTE HARVEY, clinical social worker, teaching associate, president of the American Association for Bonding Psychotherapy. For 45 years, he has been working with therapeutic groups, workshops and trainings, couples, children, adolescents and families. She was trained in gestalt therapy, self-relationship psychotherapy, systems theory, strategic and structural family therapy, EMDR, polyvagal theory, yoga and meditation.

SKIP ELLIS, clinical social worker, teaching assistant, former president of the American and international societies for bonding psychotherapy, co-author of the book: “Bonding psychotherapy: theoretical foundations and methods”. Skip has been a co-facilitator of therapy groups and workshops for individuals and couples since 1983 and still conducts three groups a week. She has training and experience in couples therapy, neuro-linguistic programming, Erickson hypnosis, communication/negotiation skills, transactional analysis, self-relational psychotherapy, emotion-focused therapy, polyvagal theory, EMDR, and Gestalt therapy.

Contents and purpose of education:

Professional workers in the “helping professions” often encounter clients who suffer from internal
separation, for example: Should I get a divorce or not? Should I go for treatment or not? Should I stop using psychoactive substances or not? Should I start working with professionals or not? Should I correct grades and behavior or not? Should I change jobs or not? Etc.

To help professionals to more successfully help people in a state of internal separation, the training will include: theoretical knowledge (definition of internal separation or intra-psychic conflicts; concept of self and separated parts;…), demonstration of examples of good practice; exercises: using the “four chairs method”; methods for strengthening a positive attitude towards oneself and the feeling of being loved; etc.

Who is the education intended for:

Professional workers from: therapeutic programs, counseling services of kindergartens and schools, centers for social work, crisis centers, safe houses, therapeutic communities, medical institutions and programs in the field of mental health, religious and non-governmental institutions, etc.

Language: The lecture will be in English, the exercises will be in Slovenian and English.

Passive knowledge of the English language is sufficient for participation.

Certificates:

Participants will receive certificates of participation (including a statement of completed 16 ph education)

Registration fee:
The registration fee per person is €280 gross.

The registration fee covers participation, materials and small refreshments during short breaks.

Number of available places:

The maximum number of participants is 50, registration is determined by the order of received order forms.

Information about admission to education (or about the completion of the collection of applications) will be published on THIS website and in real-time, via a return e-mail to the forwarded order forms.

More information:
mateja.erce@bonding.si
bogdan.polajner@zbps.si

Registration for education (9., 10.9.2024)